Skip to main content
FilePdf

Ontwikkeling

De Vlaamse provinciebesturen vervullen een belangrijke rol in het EU-beleidsveld. Zo kunnen zij de nodige expertise aan de dag leggen, zowel op vlak van projectacquisitie als de technische aspecten van Europese subsidiedossiers. Deze expertise vertaalt zich ook in het medebeheer en opvolging van de verschillende programma's. Tot slot vervult het provinciaal EU-beleid een belangrijke democratische taak door de kloof tussen de EU en de burger te dichten.

Het provinciaal Economisch beleid brengt vele actoren in stelling om de regionale economische activiteit te stimuleren. Provinciale scholen ondersteunen de regionale arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat bedrijven in de provincie de nodige arbeidskrachten ter beschikking hebben. Wie echter niet meteen aan de slag kan, kan een duwtje in de rug krijgen in de Sociale Economie of door een traject Arbeidszorg.

De Vlaamse provinciebesturen ontwikkelen vervolgens een geïntegreerd en flexibel gebiedsgericht beleid om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen op het Platteland: zijn open ruimte en specifieke dorpskernen. Bovendien staan de provinciebesturen in voor een bovenlokale vertaling van het EU-beleid. 

Het landbouwbeleid zet via de provinciale praktijkcentra sterk in op praktijkgericht onderzoek, economische ondersteuning, multifunctionele landbouw, ruimte voor landbouw en ondersteuning van actoren.  

Conform artikel 2 van het Provinciedecreet zetten de provinciebesturen in op duurzame ontwikkeling op het provinciaal grondgebied. In hun Mondiaal Beleid (ontwikkelingssamenwerking) bieden de Agenda 2030 en de SDGs een interessante kapstok om vanuit het bovenlokale beleid en praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. De provinciebesturen werken ten slotte aan een draagvlak voor internationale solidariteit via hun voorbeeldfunctie en Wereldburgerschapseducatie.