Skip to main content
FilePdf

Europa

De Europese Unie (EU) vraagt aan haar lidstaten om lokale en bovenlokale overheden te betrekken bij alle fasen van de programmacycli. De Vlaamse provinciebesturen zijn dan ook omwille van hun technische expertise in EU programma's en voeling met het terrein een efficiënte schakel tussen het EU-beleidsveld en het werkveld van burgers en organisaties (zoals steden en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en sectororganisaties). Dit geldt zowel op het vlak van informatie en educatie, als voor de gebiedsgerichte toepassing van het Europees regionaal beleid en de verschillende EU-programma’s. In de vorige programmaperiode 2014-2020 zorgden de 5 Vlaamse provincies samen bijvoorbeeld voor maar liefst 59.384.473,90 euro aan provinciale cofinanciering. Vanuit democratisch oogpunt bieden de Vlaamse provincies ten slotte eerstelijnsinformatie over de EU om de kloof met haar burgers te dichten.

Flag EU

Provinciale expertise in EU-programma's

De Vlaamse provincies hebben een sterk ontwikkelde expertise rond de EU-ontwikkelingsfondsen, die over meerdere programmaperiodes werd opgebouwd. Dit betekent dat ze alle ontwikkelingen van het cohesiebeleid van nabij hebben meegemaakt en zowel op het vlak van projectacquisitie als technische aspecten van de EU-subsidiedossiers een aanzienlijke meerwaarde betekenen voor alle projectpartners. Zowel in opmaak van de dossiers als in de uitvoeringsfase van de projecten zien we dat promotoren de deskundige begeleiding vanuit de provinciale contactpunten (zie verder) sterk appreciëren.

Daarnaast zorgen de provincies er mee voor dat er maximaal Europese middelen naar Vlaanderen vloeien dankzij de organisatie op provinciaal niveau van een toegankelijke eerstelijns informatie-, inspiratie- en begeleidingsfunctie, gecombineerd over verschillende programma’s. Bovendien zijn de provincies als bovenlokaal niveau met terreinkennis ideaal geplaatst om te zorgen dat deze Europese middelen ook op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomen. Zo werd het SALK programma (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat), dat verantwoordelijk was voor het economisch herstel van Limburg na de sluiting van Ford Genk, grotendeels ontplooid dankzij de provincie. De provincies bieden bovendien de noodzakelijke begeleiding met kennis van zaken, die direct en frequent bereikbaar is en de inhoudelijke mogelijkheden van de verschillende programma’s weet te combineren.

Geïntegreerde Europese contactpunten

De Vlaamse provinciebesturen bevinden zich op een kruispunt van een horizontale as (cross- sectorale integratie van beleidsdomeinen zoals klimaat, energie, water, ruimte maar ook het plattelands- en landbouwbeleid) en een verticale as (tussen de EU en Vlaanderen, en de steden en gemeenten). Op dit punt waken zij over de efficiëntie, kennis en verspreiding van EU-processen, zowel bij het aantrekken van de noodzakelijke projectfondsen van publieke, private en kennisactoren, als bij het verzamelen van de juiste en toegewijde projectpartners.

Vanuit hun bestaande ervaring en sterktes zorgen de Vlaamse provincies voor geïntegreerde provinciale contactpunten voor EU-programma's binnen elke provincie met als opdracht te informeren, te werven en te begeleiden. Deze provinciale contactpunten zijn brede en duidelijke toegangspunten tot de complexe EU programma's. De provinciebesturen nemen deze taken op zich voor verschillende EU-programma’s, zoals:

De Vlaamse provinciebesturen zijn ervan overtuigd dat een sterke EU-werking leidt tot inhoudelijke en communicatieve synergiën en efficiëntiewinsten voor overheden, burgers en organisaties.

Organisatie en beheer van EU-programma’s

In samenwerking met de Vlaamse administratie, zetten de provincies hun uitgebreide expertise ook in in het uitvoeringsmodel van de verschillende programma’s als provinciaal contactpunt of als kracht binnen de programmasecretariaten en binnen de Vlaamse Technische Werkgroepen (TW’s; organen bestaande uit experten die projecten beoordelen en adviseren). Ze zetten deze expertise en betrokkenheid ook in voor een verdere optimalisering van de programma-uitvoering en het gebruik van eventuele territoriale instrumenten. Zo houden de provincies bijvoorbeeld mee de pen vast van de Vlaamse vertaling van het PDPO IV-programma en staan ze in voor de verdeling en het medebeheer van EFRO en Interreg.

Rol provinciebesturen in het Europees cohesiebeleid
Rol provinciebesturen in het Europees cohesiebeleid

Multi-level governance

De Vlaamse provinciebesturen onderschrijven met kracht de stelling dat het toekomstig cohesiebeleid in hoofdzaak een gebiedsgericht ontwikkelingsbeleid op lange termijn moet voorstaan. Dit verzekert de vertaling van het EU-beleid op maat van de lokale, bovenlokale en regionale noden.

Om de EU-structuurfondsen te gebruiken als ware katalysator voor het versterken van regionale ontwikkeling is een sterke interbestuurlijke samenwerking vereist. Rechtstreeks overleg tussen de drie bestuursniveaus in Vlaanderen over de belangrijkste besluitvormingsprocessen en opvolging van concrete dossiers is daarbij van cruciaal belang om de subsidiariteit en effectiviteit van de verschillende EU-programma’s te garanderen.

Communicatie naar de burger

Naast de duidelijke invulling van het partnerschapsbeginsel (zie bijlage), heeft de EU in de Vlaamse provincies ook het perfecte niveau gevonden om haar communicatienetwerk te verankeren. Verschillende Vlaamse provinciebesturen huisvesten immers een Europa Direct Informatie Centrum (EDIC), een gratis informatiecentrum over Europa, die het mogelijk maken om aan het brede publiek duidelijk te communiceren welke impact de EU heeft in de eigen regio. Op die manier helpen de provincies om de kloof tussen de EU en haar burgers te dichten en vervullen ze bijgevolg een cruciale democratische taak. De reden waarom de EDIC op provinciaal niveau worden gehuisvest, is omwille van de naar EU-normen perfecte schaalgrootte van de provincies voor deze functie, én omwille van de synergie tussen het EU-regionaal beleid en de gebiedsgerichte uitvoering daarvan. 

Daarnaast staan de Vlaamse provinciebesturen in voor een burgergerichte communicatie over EU-realisaties in Vlaanderen, zoals activiteiten rond de dag van Europa, communicatiemomenten omtrent de resultaten van projecten, excursies, lezingen, debatten...

Tot slot zijn de Vlaamse provinciebesturen via de VVP één van de stichtende leden van VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, dat een complementaire brugfunctie vervult. Met zijn informatieplatform en netwerk biedt VLEVA een brede toegang tot het EU-beleid aan Vlaamse overheden en het maatschappelijk middenveld. Om de informatiedoorstroom richting de burger te garanderen is de samenwerking met de Vlaamse provinciebesturen echter van cruciaal belang.

Jan Buysse - Algemeen directeur Vleva

Samenwerken is de enige mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de vele problemen en uitdagingen die op ons afkomen. Daarom bouwen de Vlaamse provincies, VVP en Vleva al meer dan 10 jaar samen aan de brug tussen de Europese Unie en Vlaanderen. En met succes!’

Jan Buysse - Algemeen directeur Vleva

Bijlagen

VVP-standpunt Cohesiebeleid post-2020

  • VVP Standpunt
Download

VVP-standpunt Commissievoorstellen MFK 2021-2027

  • VVP Standpunt
Download

De Europese gedragscode inzake partnerschap

  • Wetgeving
Download

Werkprogramma van de Commissie voor 2019

  • Ondersteunend
Download

VVP EU memorandum

  • VVP Standpunt
Download

Contact

Beleidsadviseur: Vicky De Backer ([email protected]).

Elke provincie is uiteraard uniek. Bekijk hier wat uw provinciebestuur voor u doet inzake EU-beleid: