Skip to main content
FilePdf

VVP campagne 2019

De Vlaamse provincies zijn klaar voor de toekomst en kijken uit naar een constructieve samenwerking met de volgende Vlaamse Regering, zoals we dit ook voorstellen in ons VVP-Memorandum: Samen één Overheid. Desondanks beloven de meest recente teksten voor de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering niet veel goeds. In augustus 2019 communiceerden we dan ook naar Vlaams formateur Jan Jambon: 'de provinciebesturen willen gehoord worden.'

Image removed.

 

Ambitienota

Met onze grondgebonden bevoegdheden maken wij elke dag het verschil op het terrein... In onze Ambitienota presenteren we onze "programmapunten" voor de toekomst.

Of in één begrip samengevat:

Gebiedsgericht werken: dit is de kerntaak van het provinciebestuur. 
In dit filmpje tonen we alvast waar en hoe wij met gebiedsgericht werken het verschil maken als Streekmotor.

advertentie 5

Publieksgerichte ambassadeurs van een veelzijdig bestuursniveau 

De vijf Vlaamse provinciebesturen beheren samen meer dan 50 recreatie- en groendomeinen met een brede regionale publieksgerichte werking. Ze verwelkomen jaarlijks ongeveer 10 miljoen bezoekers. In een verstedelijkende omgeving nemen ze ook steeds meer de rol van nabijheidsgroen voor vele tienduizenden omwonenden op.

Hoewel provinciedomeinen over de provinciegrenzen heen andere strategieën hanteren en sterk verschillen in aanbod en werking, delen ze wel een heel aantalgemeenschappelijke waarden.

De provinciedomeinen zijn publieksgericht en voor een breed publiek toegankelijk. Ze hebben een breed regionaal bereik en blinken op verschillende manieren uit met hunsociaal karakter. Voorts hebben ze een groeiende meerwaarde als nabijheidsgroen en vervullen ze een centrumfunctie in een ruimer toeristisch/recreatief beleid.

Provinciedomeinen vervullen een voorbeeldfunctie in verschillende beleidsdomeinen. Ze leggen zich toe op duurzaam of ecologisch parkbeheer. Ze beheren cultuurhistorische landschappen, dragen zorg voor monumenten en gebouwen. Ze spelen een rol in het aanleren van natuur- en milieuwaarden. Ze zijn een speerpunt in provinciale klimaatdoelstellingen en de realisatie van de SDGs.

Provinciedomeinen zijn etalages voor het ruime provinciale beleid. Verschillende beleidsdomeinen komen er samen: recreatie, toerisme, milieu, erfgoed(sociale) economie e.a. Jaarlijks hebben on­geveer 10 miljoen bezoekers de kans om hiermee passief of actief kennis te maken.

advertentie 4

Klantgerichtheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en doeltreffendheid: de 4 waarden van het Provinciaal Veiligheidsonderwijs 

De provinciale veiligheidsscholen Campus POV, Campus Vesta, PAULO, PIVO, PLOT leveren een fundamentele bijdrage aan een veilige samenleving door de verschillende opleidingen (politieopleiding, brandweeropleiding en opleiding voor dringende geneeskundige hulpverlening) aan te bieden op één veiligheidscampus per provincie.

Meer dan 400 nieuwe brandweermannen en meer dan 350 nieuwe hulpverleners-ambulanciers worden jaarlijks in de Vlaamse veiligheidsscholen gevormd en jaarlijks starten gemiddeld 600 aspiranten voor de basisopleiding aspirant-inspecteur en 200 voor de basisopleiding aspirant hoofdinspecteurs. Daarnaast volgen jaarlijks duizenden politiefunctionarissen, brandweerlui en hulpverleners-ambulanciers bijscholing in de provinciale veiligheidsscholen om up to date te blijven of om zich verder te specialiseren in sommige materies.

De provinciebesturen bieden de noodzakelijke ondersteuning en maken de nodige investeringen mogelijk. Klantgerichtheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en doeltreffendheid zijn belangrijke waarden om deze te realiseren. Kennis- en ervaringsuitwisseling en verregaande samenwerking tussen de disciplines en tussen de scholen onderling verhoogt de efficiëntie en de kwaliteit van de opleidingen. De provinciale veiligheidsscholen zijn dynamische en klantgerichte organisaties. Zij spelen snel en flexibel in op de opleidingsbehoeften van de partners.

Advertentie 3

De Vlaamse provincies: jouw streekmotor, ook in de toekomst.

We kennen als provincie de streken in Vlaanderen als onze broekzak, hebben voeling met de lokale noden én hebben heel wat kennis in huis om écht het verschil te maken. We zetten dus graag onze schouders onder een plan voor een efficiënt Vlaanderen. 

De Vlaamse provincies zijn een performant alternatief voor de toekomst.

Volgens ons is een provinciebestuur een krachtig alternatief voor het kluwen van meer dan 1.000 lokale en regionale structuren en organisaties. En daar hebben we redenen voor:

  1. Democratisch verkozen, en met transparante beslissingen
  2. Als legitiem aangevoeld, want uit onderzoek blijkt dat mensen verknocht zijn aan hun provincie
  3. Flexibel, meer dan binnen verplichte vaste samenwerkingen die Vlaanderen oplegt
  4. Fair en evenwichtig, want ook het platteland verdient vertegenwoordiging
  5. Efficiënt, de provincies zijn zowat het meest doorgelichte bestuursniveau van het land
  6. Kwalitatief, want over de kwaliteit van de dienstverlening van de provincies zijn vriend en vijand het eens
  7. Samenwerkend en afgestemd, de provincies zijn er vragende partij voor

Advertentie 2

Met onze grondgebonden bevoegdheden maken wij elke dag het verschil op het terrein...

Wombat advertentie

Wanneer de Vlaamse Verkiezingen en de daaropvolgende regeringsvorming achter de rug zijn, kan een periode van vijf jaar bestuurlijke stabiliteit en interbestuurlijke samenwerking van start gaan. De gemeente- en provinciebesturen zijn intussen immers geïnstalleerd.
 
Met deze campagne laten de Vlaamse provincies alvast weten dat ze er klaar voor zijn. Ze reiken meer dan ooit - vanuit hun grondgebonden bevoegdheden en expertise - de hand aan de Vlaamse steden en gemeenten én aan de Vlaamse Regering om maximaal en in dialoog een toegevoegde waarde te bieden op bestuurlijk vlak.
 
Iedereen ‘op het veld’ is immers overtuigd van de absolute meerwaarde die de Vlaamse provincies, als regisseur, kennisexpert en tegelijkertijd als verkozen én nabij bestuur, bieden voor kleine én grote gemeenten. Nu en in de toekomst. Bovendien vragen alle betrokkenen na de hervormingen van de voorbije jaren nu ook bestuurlijke rust en stabiliteit.
 
Met deze gerichte campagne benadrukken de Vlaamse provincies hun rol en toegevoegde waarde als toekomstgerichte streekmotor voor het Vlaams bestuurlijk landschap en reiken ze de hand aan de toekomstige Vlaamse Regering. Want als ondersteunend en coördinerend bestuur willen én kunnen de provincies ook de volgende jaren actief hun stempel blijven drukken en hun rol als streekmotor blijven spelen.
 
Deze campagne mondt straks uit in een geactualiseerde Ambitienota, waarin de Vlaamse provincies aangeven hoe ze in elk van hun beleidsdomeinen concreet te werk willen gaan als streekmotor. Deze ambitienota zal beschikbaar zijn op 27 mei, dag na de Vlaamse Verkiezingen op deze website.

Onze campagnes uit het verleden

Campagne 2000
Campagne 2000: De Provincie doet verdacht veel voor u. 

Campagne 2006
Campagne 2006: De Provincie steekt al haar energie in u

Campagne 2012
Campagne 2012: Druk je stempel op je provincie. 

 

Campagne 2018
Campagne 2018: 'De provincie jouw streekmotor!' met filmpje en brochure