Skip to main content
FilePdf

Wetgevend kader van het provinciaal bestuursniveau

De grenzen, werking en beleidsruimte van het provinciaal bestuursniveau zijn juridisch verankerd in 4 verschillende juridische bronnen, namelijk de Grondwet, het provinciedecreet, de provinciewet en in specifieke sectordecreten.

Wetgeving

1. Het provinciebestuur in de grondwet

De 'provincies' worden in de Grondwet besproken enerzijds als geografische (zie art. 5, 6 en 7) en anderzijds als bestuurlijke entiteit (zie art. 41, 162, 170). Beide moeten duidelijk van elkaar worden onderscheiden. In de artikelen 5,6 en 7 vindt men immers louter de onderverdeling van de 5 Vlaamse provincies en hun respectievelijke grenzen. In de artikelen 41, 162 en 170 wordt deze territoriale omschrijving aangevuld met een bestuurlijke omschrijving die de provincies op de kaart zet als politiek orgaan met enerzijds een eigen missie en anderzijds een rechtstreeks verkozen orgaan, nl. de provincieraad.

Andere grondwetsartikelen die betrekking hebben op het provinciaal bestuursniveau zijn de artikelen 11bis, 28, 32, 159, 163, 173 en 190.

2. Het Provinciedecreet

Het provinciedecreet werd goedgekeurd op 9 december 2009 en werd gepubliceerd in het BS van 29 december 2005. Ondertussen werd het decreet reeds verschillende malen aangepast. Een mooi overzicht van deze aanpassingen vindt u op de website van de Vlaamse Codex.

3. De Provinciewet

De provinciewet dateert van 30 april 1836 en werd in 2006 vervangen door het provinciedecreet. Momenteel zijn echter nog enkele artikelen van de vroegere provinciewet (30 april 1836) van kracht. Deze artikelen hebben vooral betrekking op de functie van gouverneur en arrondissementscommissaris - en dus niet rechtstreeks op de werking van het provinciaal bestuursniveau zelf.

4. De specifieke sectordecreten

Wat de juridische verankering van het provinciaal bestuursniveau betreft, verwijzen we naar de verschillende sectorpagina's van deze website.