Skip to main content
FilePdf

Provinciaal Onderwijs

Het provinciaal onderwijs bekleedt een zeer specifieke positie in het Vlaams onderwijslandschap. Het is sterk gericht op technisch en beroepsonderwijs om zo nauw mogelijk aansluiting te zoeken bij de noden van de provinciale arbeidsmarkt en een goede doorstroom te verzekeren. De nadruk ligt echter nooit louter op doorstroom: ook waarden, normen en attitudes maken deel uit van het provinciaal onderwijsproject.

Flankerend onderwijsbeleid

Hoewel het onderwijsbeleid een Vlaamse bevoegdheid is, krijgt het voor een groot deel gestalte op regionaal niveau. Opleidingsverstrekkers op de verschillende onderwijsniveaus dienen immers hun aanbod onderling af te stemmen in de regio waarbinnen ze actief zijn en ook de synergie tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt het meest efficiënt georganiseerd op regionaal-provinciaal niveau - gezien de provinciale kennis van en verankering in de lokale en bovenlokale realiteit. Daarenboven hebben de provinciebesturen vanwege hun gebiedsgerichte werking en hun helixstructuren - die er allebei voor zorgen dat het provinciebestuur een brug vormt tussen de publieke en private sector - een uniek beeld van actoren, netwerken en initiatieven in de regionale economie. Vanuit deze unieke positie - ‘helikopterperspectief maar toch nabij' - hebben de provincies de mogelijkheid om een beleid te ontwikkelen dat complementair is met bestaande activiteiten en initiatieven van de Vlaamse overheid, gemeenten of andere instanties.


  Mike Strybos - Operations Support Manager - Cegelec Industry-Actemium

  Wij werken al meer dan 5 jaar erg graag samen met PITO Stabroek. De leerkrachten zijn gepassioneerd en kijken niet enkel naar wat hun leerplan zegt, maar ook naar de noden van de bedrijfswereld. Wij leveren soms extra materiaal om te gebruiken in de lessen, en de kennis die de leerlingen daarmee extra vergaren, is een meerwaarde voor de firma waar de leerling stage loopt.

  Mike Strybos - Operations Support Manager - Cegelec Industry-Actemium

  Het provinciaal flankerend onderwijsbeleid ontwikkelt een complementair aanbod ten opzichte van het aanwezige aanbod in een stad of regio, zonder de concurrentie te organiseren met andere onderwijsverstrekkers in de provincie en wordt verder uitgebouwd rond thema’s die raakvlakken hebben met gewestbevoegdheden, zoals:

  • de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt;
  • de promotie van het technisch en beroepsonderwijs;
  • tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom.