Skip to main content
FilePdf

E-Government

Provinciaal optimaal digitaal

E-governmt

De Vlaamse overheid levert inspanningen, met onder andere het hefboombudget:  ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ en haar agentschap ‘Informatie Vlaanderen’, om de lokale overheden in hun di­gitalisering te ondersteunen. De kennis die de provincies hebben van de lokale overheden op hun grondgebied, is een essentiële meerwaarde voor complementaire extra ondersteuning die wordt opgebouwd in samenwerking met en op maat van deze overheden. Hierbij kan de provincie beroep doen op artikel 2 §2 2° van het Provinciedecreet: “Ondersteunende taken verlenen op verzoek van andere overheden.”

Ondersteunende rol provincies

Informatie en informatiebeheer, digitale transacties, ICT-infrastructuur… winnen op alle over­heidsniveaus aan belang. De federale en, vooral, de Vlaamse overheid heeft zeer duidelijke doel­stellingen geformuleerd rond digitale dienstverlening met het ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal 2020’-programma. Meer dan ooit dienen lokale overheden in te zetten op de digitalisering van hun processen. Zo kunnen ze de efficiëntie verhogen, kosten drukken en meer klantvriendelijke dienstverlening aanbieden.De doelstelling is snel uitgesproken, de weg ernaartoe is geen evidentie. Veel overheden zijn niet klaar voor de digitale sprong, hebben hun informatiehuishouding niet op orde, werken volgens omslachtige processen… Zij zien heel wat belemmeringen (middelen, expertise…) om de doelstel­lingen effectief te kunnen behalen. De ondersteuning die de provincies aan de lokale overheden kunnen aanbieden is gebaseerd op een aantal kernwaarden. Deze waarden zijn belangrijk ten opzichte van de ondersteuning die ge­leverd kan worden door andere instanties in de openbare sector en daarbuiten.

De ondersteuning is gebaseerd op: 

 • onafhankelijkheid  (ten opzichte van leveranciers, hogere instanties, lokale instanties);

 • betrouwbaarheid (continuïteit, overheid naar overheid, schaalbaar);

 • een eenduidige intermediaire rol (gebiedsdekkend, coördinerend, met de expliciete bevoegd­heid om regionale initiatieven te nemen);

 • een participatorische insteek (samen met de lokale overheid, op vraag van de lokale overheid, met respect voor de autonomie van de lokale overheid);

 • een unieke expertise (van operationeel tot beleidsmatig).

Enkele kenmerkende voorbeelden van ICT-gerelateerde ondersteuning zijn:

 • ICT-gerelateerde profielen uitbesteden aan lokale overheden: ICT-consulent, GIS-operator, veiligheidsconsulent, projectmanager;

 • overheidsopdrachten samen mogelijk maken;

 • doorlichtingen van de ICT en de maturiteit met begeleiding om tekortkomingen op te lossen;

De provinciebesturen vormen een unieke meerwaarde in digitalisatieprocessen bij lokale besturen, zoals de Digitale Bouwaanvraag (Omgevingsloket), digitaal tekenplatform, toegangsbeheer, Ge­bouwenregister…Hierbij vormen de provincies de ideale brug tussen Vlaanderen en de lokale overheden, tussen het eerste idee en de feitelijke implementatie, tussen de generieke aanpak die Vlaanderen kan leveren en de oplossingen op maat die de lokale overheden nodig hebben. De provinciebesturen versterken hun ondersteuning nog door elkaars expertise optimaal te ge­bruiken en door, waar nodig en mogelijk, effectief samen te werken, met respect voor elkaars autonome werking.

Provincies in cijfers

Vanuit hun steunpunten (sociale) planning leveren de provincies instrumenten die de basis kunnen leggen voor een planmatig en doeltreffend beleid, en dit zowel voor beleidsmakers en medewer­kers van lokale besturen, als voor lokale en regionale organisaties. Cijfers vormen hier de basis. De provinciale steunpunten verzamelen, actualiseren, analyseren en ontsluiten heel wat cijfers van diverse gegevensbronnen (Rijksregister, VDAB, Kind & Gezin, departement Onderwijs…). De gege­vens worden altijd (tot op een zeer fijnmazig niveau) gekaderd in nota’s, omgevingsanalyses, dos­siers en rapporten. Er wordt ook op maat ingegaan op vragen. Dit kan gaan om specifieke cijfers of kaarten op maat, maar ook om een bepaalde methodologie te leveren. Er wordt ook interprovinci­aal nauw samengewerkt, rond:

 • aanvragen, verwerken en interpreteren van data per gegevensbron;

 • uitwisseling van informatie en werkwijzen en uitbouw van een basisinstrumentarium en een basismethodiek;

 • structurele samenwerking en afstemming met andere overheden en gegevensleveranciers;

 • vertegenwoordiging bij de Vlaamse overheid(sdiensten) en andere actoren op het terrein;

 • uitwerking van gemeenschappelijke projecten;

 • promotie van de werking bij sectorale partners en overkoepelende instanties.

In 2015 werd een gemeenschappelijke beheers- en presentatietool geïmplementeerd, die raadpleeg­baar is via www.provincie.incijfers.be. De grote uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin om deze tool uit te breiden met grondgebonden thema’s, zodat www.provincie.incijfers.be uitgroeit tot een horizontaal planningsinstrument op maat van de nieuwe taakstelling van de provincies.

Raadpleeg en schrijf hier in voor de nieuwsbrief van www.provincie.incijfers.be

Provincies in cijfers

Provincie op de kaart 

Het is de hernieuwde ambitie van de provincies om de lokale besturen verder in hun GIS-werking te bege­leiden. Als intermediair niveau, met grondgebonden taakstelling, zijn de provinciebesturen al lange tijd een natuurlijke GIS-partner voor de lokale besturen.

De provincies zijn de partner voor de versterking van de geo-werking van lokale besturen

Geografische Informatiesystemen (GIS) zijn intussen hun ‘eiland’-werking ontgroeid. De focus ver­schuift stilaan van kaarten en toepassingen, naar Geografisch Informatiebeheer. Als transversaal beleidsinstrument overstijgt en verbindt GIS de ‘klassieke’ beleidsdomeinen.

Vlaanderen focust de komende jaren sterk op het verbeteren van interbestuurlijk gegevensverkeer. 80 % van de gegevens bij de overheden heeft een geografische component. Lokale besturen krijgen alsmaar meer taken en verantwoordelijkheden m.b.t. het beheer en het gebruik van geo-informatie. De steden en gemeenten spelen onder andere een centrale rol in de opbouw en het bijhouden van bestaande en toekomstige authentieke geografische gegevensbronnen, zoals het CRAB (Cen­traal Referentieadressenbestand), het GRB (Grootschalig Referentiebestand), het wegenregister, het gebouwenregister, het vergunningenregister, het register voor planologische stedenbouwkun­dige informatie...

Deze authentieke gegevensbronnen zijn op hun beurt onmisbaar in een aantal interbestuurlijke processen die alsmaar meer digitaal verlopen (bijv. digitale bouwaanvraag/omge­vingsloket). Als intermediair niveau met grondgebonden taakstelling zijn de provinciebesturen al lange tijd een natuurlijke GIS-partner voor de lokale besturen. Hieronder een overzicht waarom de provincies bijzonder goed geplaatst zijn om deze partnerrol structureel in te bedden en verder uit te bouwen.

 • De interne GIS- (en ICT-)diensten geven ondersteuning aan provinciale processen die gelijk­aardig zijn aan de processen bij de lokale besturen (bijv. planinformatie uitwisselen via het Digitaal Platform voor Uitwisseling

 • Stedenbouwkundige Informatie) of nauw aansluiten bij de processen bij de lokale besturen (bijv. beleidsvoering Trage Wegen). De provincies hebben kant-en-klare GIS-ervaring die direct inzetbaar is bij lokale besturen.

 • De provincies staan in nauw contact met de lokale besturen vanuit diverse domeinen (GIS, Mobiliteit, Milieu, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Waterbeleid…). GIS-ondersteuning vanuit de provincies kan gebeuren op basis van een doorgedreven kennis van de inhoudelijke processen bij de lokale besturen.

 • De provinciebesturen zijn als intermediair niveau sterk vertegenwoordigd in diverse werk- en stuurgroepen die ook van belang zijn voor de GIS-werking van lokale besturen. De provincies hebben een uniek overzicht op de regelgeving, tot en met de feitelijke implementatie bij de verschillende bestuursniveaus.