Skip to main content
FilePdf

Duurzame Ontwikkeling en SDG's

De 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' of Sustainable Development Goals (SDG's) zijn de opvolgers van de 'Millenniumdoelstellingen' en gelden voor alle landen in de wereld. Deze 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen werden door de Verenigde Naties (VN) in 2015 goedgekeurd. Ze schetsen een wervend toekomstbeeld van een duurzame en inclusieve samenleving. Recente crisissen maken dringende actie nog belangrijker om de doelstellingen te behalen.

SDG's

De provinciebesturen als motor

De Vlaamse provinciebesturen willen in alles wat ze doen mee de motor zijn om deze mondiale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren, in samenwerking met de steden en gemeenten en de Vlaamse overheid, zodat iedereen op zijn niveau bijdraagt aan een duurzame toekomst. De provincies vervullen hierbij een cruciale rol als je weet dat 2/3e van de subdoelstellingen van de SDG's op (boven)lokaal niveau moet worden gerealiseerd.


Peter Wollaert

De in 2015 goedgekeurde Agenda 2030 van de Verenigde Naties met daarin 17 concrete Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) is een handig instrument om provinciaal beleid toekomstbestendig te maken. Agenda 2030 is de ideale gids voor de provinciale verkiezingscampagne, tijdens coalitieonderhandelingen en voor het formuleren van nieuwe initiatieven in de beleidsbrieven.

Peter Wollaert - CIFAL Flanders

VVP-colloquium 25/11/2017

Op het VVP colloquium 2017 engageerden de 5 Vlaamse provinciebesturen zich om in hun beleidsvoering volop rekening te houden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's.

Colloquium SDG

Rol van de provincies

Als intermediair bestuur kunnen de Vlaamse provincies met grote impact bijdragen tot de SDG's. Alle provincies maken in hun concreet beleid immers werk van duurzame ontwikkeling. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een gericht water- en droogtebeleid, zetten in op korte keten, realiseren toegankelijk en betaalbaar onderwijs, doen aan natuur- en milieueducatie en duurzaam natuurbeheer, werken aan klimaatadaptatie... en zoveel meer. Met vele goede praktijken inspireren ze elkaar, de steden en gemeenten en andere partners.

Bovendien vereisen de SDG's per definitie een geïntegreerde aanpak. Met hun expertise in gebiedsgerichte werking en hun van nature transversale werking, zijn de provincies hiervoor ideaal geplaatst.

Aangezien de provincies de ambitie hebben om verder te gaan in de integratie van SDG's in hun beleid, nemen ze ook  concrete initiatieven rond SDG's, zoals onder andere:

 • De VVP nam mondiaal beleid en de SDG's op in haar ambitienota in 2019. Ook in het nieuwe memorandum 2024 zullen beide aan bod komen.
 • In 2021 werd een interprovinciale werkgroep SDG's opgericht. Deze werkgroep komt bijna maandelijks bijeen. Doelstelling is dat de provincies elkaar inspireren en leren van elkaar in hun werking rond de SDG's.
 • Sensibilisering van eigen provinciale medewerkers.
 • VVP en de provincies doen aan kennisdeling over hun goede SDG praktijken, bijvoorbeeld via internationale contacten of vertegenwoordiging op het SDG-forum.
 • Provincie West-Vlaanderen integreerde de SDG’s in de interne rapportering.
 • Samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en VIVES en Howest met het postgraduaat duurzame ontwikkeling.
 • Samenwerkingstraject rond SDG’s en impactmeting tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en HOGENT.
 • Traject binnen de provincie Antwerpen om de SDG’s te vertalen naar de werkvloer en te verankeren in het beleid, in samenwerking met Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School
 • Antwerpse trefdag over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen georganiseerd door de Provincie Antwerpen, in samenwerking met de stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, CIFAL Flanders, Port of Antwerp en BASF.
 • Leerstoel SDG Transitie aan de Universiteit Antwerpen. In deze leerstoel wordt de Provincie Antwerpen begeleid in het proces om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door te voeren.
 • De provincies voorzien een SDG aanbod met o.a. ondersteunend materiaal voor gemeenten. Neem een kijkje in het aanbod van Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg.
 • In 2023 publiceerde VVP samen met VVSG het eerste Vlaamse SDG-rapport, dat de stand van zaken van de realisatie van de SDG's in de Vlaamse provincies, steden en gemeenten schetst. Dit rapport was de eerste Voluntary Subnational Review (VSR) in België en werd in juli 2023 voorgesteld aan de Verenigde Naties. Naast deze VSR, werkten de Vlaamse provincies in 2023 ook mee aan het nationale rapport, de Belgische Voluntary National Review (VNR).
Directeur Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx als spreker op een event van VVP. Copyright: VVP & Barbara Vos
Directeur van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx als spreker op een event van VVP. ©Barbara Vos

 

Bijlagen

SDG-handleiding voor overheidsorganisaties

 • Ondersteunend
Download

SDG Wegwijzer. De SDG's in 85 vragen en antwoorden

Download

Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Download

VVP-advies Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling IV

Download

Voluntary subnational report - Engelstalige versie

Download

Voluntary subnational report - Nederlandstalige versie

Download

Contact

Beleidsadviseur: Vicky De Backer ([email protected]).